English

Begrippenlijst Makelaardij

A

Afkoopwaarde
Het kapitaal dat u opgebouwd heeft in het beleggingsdeel van uw beleggingshypotheek dat u uitgekeerd krijgt op het moment dat u uw beleggingshypotheek beëindigt. Het is ook de uitkering die u krijgt bij voortijdige beëindiging van een gemengde levensverzekering. Dit bedrag kunt u gebruiken om (een deel van) uw hypotheek af te lossen.

Afsluitkosten
Alle kosten die u maakt bij het afsluiten van een hypotheek, zoals een hypotheekakte, afsluitprovisie, taxatie- en administratiekosten en de kosten aanvraag NHG.

Afsluitprovisie
Het bedrag dat de bank in rekening brengt bij het afsluiten van een hypotheek.

Akte
Een akte is een Notarieel document waarin zaken worden vastgelegd. Akten waar u mee te maken krijgt bij het kopen van een huis zijn onder andere de akten waarin de overdracht van een huis of een hypotheek wordt vastgelegd.

Annuïteiten hypotheek
Bij deze hypotheekvorm blijft de bruto maandlast tijdens de looptijd van lening gelijk zolang de rente niet wijzigt. Na verloop van tijd verandert wel de samenstelling van de netto maandlast in het begin betaalt u veel rente en weinig aflossing, naarmate de looptijd vordert wijzigt de samenstelling en gaat u steeds meer aflossen en dus minder rente betalen.

Appartementsrecht
Wie een appartementsrecht heeft, heeft een aandeel in een gebouw. Dat aandeel geeft ook recht op alleengebruik van dat bepaalde gedeelte van een gebouw. Bovendien geeft het appartementsrecht recht op gebruik van gemeenschappelijke ruimtes, zoals het trappenhuis. Het aandeel en het bijbehorende gebruiksrecht vormen samen het appartementsrecht. Dit appartementsrecht wordt -in tegenstelling tot het lidmaatschapsrecht- wel ingeschreven in de registers van het Kadaster. Hierdoor bestaat tegelijk de mogelijkheid om een eigen hypotheek te vestigen. Alle appartementseigenaren zijn samen eigenaar van het hele flatgebouw of complex. Appartementsrechten kunnen voor woningen zijn, maar ook voor bedrijfs-of kantoorruimte.

Aanbod
beschikbare woningen voor de verhuur danwel verkoop

Aanhuurbemiddeling
bemiddeling in de aanhuur van woningen

Aanhuurmakelaar
makelaar die in opdracht werkt van de woningzoekende

Aankoop-, verkoop- en financieringskosten
Bij aankoop-, verkoop- en financieringskosten gaat het om kosten die u heeft gemaakt voor de aankoop en/of verkoop van de woning, zoals makelaarskosten, overdrachtsbelasting en notariskosten in verband met de overdracht. Kosten die u heeft gemaakt voor het verkrijgen van een geldlening (de financieringskosten), zoals afsluitprovisie en notariskosten voor de hypotheekakte, vallen niet onder de aankoop- en verkoopkosten. De financieringskosten kunt u meestal in de aangifte aftrekken.

Aankoopbemiddeling
Bemiddeling in de aankoop van woningen

Aankoopmakelaar
Makelaar die in opdracht werkt van de woningzoekende

Aankoopopdracht
Een opdracht tot begeleiding bij het zoeken en kopen van een huis waarvoor de makelaar een courtage mag berekenen. De inhoud van de opdracht (welke diensten in deze opdracht zijn inbegrepen) hangt af van wat makelaar en de opdrachtgever met elkaar afspreken.

Aansprakelijkheidsverzekering
Gedekt is de door een verzekerde veroorzaakte schade waarvoor deze als particulier persoon wettelijk aansprakelijk is. Hieronder valt dus niet de aansprakelijkheid die verband houdt met het uitoefenen van een beroep of bedrijf of het verrichten van betaalde werkzaamheden. Een uitzondering geldt voor de werkzaamheden van huispersoneel (zie hiervoor) en voor werkzaamheden die kinderen tijdens studie (stage!), vrije tijd of vakantie uitvoeren. Hiervoor is wel dekking. Onder de dekking vallen ook de aansprakelijkheid voor schade door (huis)-dieren en de aansprakelijkheid als huiseigenaar voor de eigen woning en een binnen Europa gelegen tweede woning, recreatiewoning of stacaravan die niet uitsluitend voor de verhuur bestemd is.

Aflossingsvrije hypotheek
Bij de aflossingsvrije hypotheek wordt alleen rente betaald en geen aflossing. Gevolg hiervan is dat dat de rente en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks gelijk blijft. Aflossing geschiedt aan het einde van de looptijd uit de verkoop van de woning of met gespaard kapitaal uit verzekering of belegging. Deze hypotheekvorm wordt vaak gesloten in combinatie met een andere hypotheekvorm of wanneer er sprake is van een cliënt die eigen geld kan inbrengen. De gemiddelde maximaal mogelijke aflossingsvrije hypotheek ligt rond 75% van de executiewaarde (dus zo’n 60% van de vrije verkoopwaarde). Sommige geld verstrekkers accepteren tot 100%. U moet dus vaak eigen geld inbrengen. Een overlijdensrisicoverzekering is bij sommige geld verstrekkers verplicht. Mocht u tussentijds komen te overlijden, dan kan de hypotheek worden afgelost door de verzekering.

Algemene voorwaarden
voorwaarden waarvan uit een bedrijf werkt

Appartement
een appartement is een woning in een groter gebouw, zoals een flat. Een appartement is de benaming voor een woning van één verdieping

Appartementsrecht
Een exclusief gebruiksrecht van een deel van een gebouw waarvan iemand mede-eigenaar is. Dit houdt feitelijk in dat de fundering en het dak elke appartementseigenaar aangaan, ook al woont deze niet op de begane grond of bovenste verdieping.

B

Bankgarantie
Als een bank een bankgarantie afgeeft garandeert die bank dat zij op verzoek van de begunstigde datgene dat vastgelegd is in de bankgarantie zal voldoen. Meestal wil de verkoper 10% van het verkoopbedrag als zekerheid. In plaats van te betalen in contanten kunt u ook een bankgarantie geven. Bedenktijd (wettelijk) Als de koopovereenkomst tussen verkoper en koper op papier, dan krijgt de koper nadat deze een afschrift heeft ontvangen, drie (werk)dagen bedenktijd. Dit betekent dat de koper binnen deze termijn zonder opgaaf van redenen en geheel kosteloos van de koop kan afzien. Wil de koper van de koop afzien dan dient hij/zij voor het einde van de bedenktijd de verkoper hiervan op de hoogte gesteld te hebben. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Beleggingspand
Gebouw dat dient als beleggingsobject

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Een verzekering die makelaars hebben afgesloten ten behoeve van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten of verzuimen die begaan kunnen worden bij de uitoefening van hun beroep.

Belastingaftrek
Hypotheekrente mag u aftrekken voor de inkomstenbelasting. Ook de kosten voor de hypotheekakte, de taxatie en de kosten voor Nationale Hypotheek Garantie zijn aftrekbaar. De aflossing van uw hypotheek is niet aftrekbaar.

Bestemmingsplan
Een door de gemeente opgesteld plan waarin staat aangegeven waarvoor de grond of gebouwen gebruikt mogen worden. Het bestaat uit een plankaart, bebouwingsvoorschriften, toelichting en een exploitatie-opzet. Daarin kunt u zien welke ontwikkelingen op gebied van bijvoorbeeld bebouwing er mogelijk plaatsvinden. In de bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied aangegeven en worden verder bijvoorbeeld goothoogten, inhoud van de bouwwerken, rooilijnen, bebouwingsintensiteit etc. omschreven. U vindt deze plannen bij het gemeentehuis.

Bod
Het bedrag dat door een serieuze gegadigde wordt geboden met daarbij behorende eventuele ontbindende voorwaarden, opleveringsdatum en opsomming van roerende en onroerende zaken die bij dit bod behoren. Een bod kan zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan, maar de koop is alleen bindend wanneer deze op papier staat!

Boeterente
Een bedrag dat u in rekening wordt gebracht wanneer de hypotheekbedragen niet op tijd worden voldaan. U betaalt ook een boeterente wanneer u tussentijds meer aflost dan het toegestane percentage.

Bouwdepot
Het deel van het hypotheekbedrag dat wordt gebruikt om de termijnen voor de bouw of verbouw van de woning te voldoen, wordt geparkeerd in een bouwdepot. U ontvangt over dit bedrag een aan uw hypotheek gerelateerde rente. Uit het bouwdepot worden rekeningen van de bouwer betaald. De maximale looptijd van een depot is 2 jaar.

Bouwfinanciering
De wijze waarop een nieuw te bouwen huis wordt betaald. Dat gebeurt in termijnen, eerst de grond en vervolgens naarmate de bouw vordert de resterende termijnen. De hypotheek wordt op het moment van aankoop voor het gehele bedrag afgesloten en in depot gezet. Vanuit het depot worden de termijnen betaald. Over het bedrag in depot ontvangt men rente. Deze is soms lager dan de hypotheekrente die moet worden betaald over de opgenomen bedragen.

Bouwtermijnen
Een nieuwbouwhuis wordt vaak in termijnen betaald. De gedeelten van de koop/aanneemsom die volgens het contract voor een nieuwbouwhuis moeten worden voldaan zijn de bouwtermijnen.

Bruto-werkelijke-rente
Zie effectieve rente.

Bedenktijd
Na het sluiten van de koopovereenkomst heeft de koper een wettelijke bedenktijd van drie dagen. De bedenktijd gaat in nadat de koper en de verkoper de koopakte hebben ondertekend en de koper (een kopie van) de akte heeft ontvangen.

Bedrijfsgebouw
Gebouw dat bestemd is om daarin een bedrijf uit te oefenen.

Bedrijfsruimte
Kantoorpand, winkelpand, bedrijfspand

Beheer
De controle voeren over onroerend goed

Beleggingen
Investeren in onroerend goed met winstoogmerk

Beleggingshypotheek
Een beleggingshypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een effectendepot. De lening wordt aan het einde van de looptijd afgelost met de opgebouwde waarde uit het depot. Deze hypotheek vorm wordt gekenmerkt door de mogelijkheid van hoge rendementen, gecombineerd met de rente aftrek. De rendementen van een effectendepot ontwikkelen zich minder stabiel dan de rendementen in een levensverzekering. De gemiddelde rendementsverwachting bij een lange looptijd is echter hoger. Voordelen beleggingshypotheek; lage netto lasten, veel vrijheid, extra inleg of opname mogelijk, fiscaal aantrekkelijk, rente-aftrek gedurende de hele looptijd is maximaal, mee financieren van eenmalige storting mogelijk, niet afhankelijk van verzekeringsbeperkingen, kans op hoger rendement, de verzekeringnemer bepaalt in zekere mate zelf hoe zijn premies worden belegd, de bruto-en nettolasten blijven constant (bij gelijkblijvende rente).

Bemiddelingsovereenkomst
Overeenkomst tot bemiddeling van opdrachtgevers

Bemiddelingsvoorwaarden
Voorwaarden die van toepassing zijn op de bemiddelingsovereenkomst

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Een verzekering die makelaars en hypotheek/assurantie adviseurs hebben afgesloten ten behoeve van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten of verzuimen die begaan worden bij de uitoefening van hun beroep.

Bestek
Een nauwkeurige beschrijving van een werk, samen met de te gebruiken materialen, de voorwaarden en de kwaliteitseisen en de bouwtekeningen. Op het bestek is de aannemingsovereenkomst gebaseerd. Het is ook nodig voor de controle van de kwaliteit van de bouw.

Bestemmingsplan
Een door de gemeente opgesteld plan waarin staat aangegeven waarvoor de grond of gebouwen gebruikt mogen worden, dat bindend is voor burgers. Het bestaat uit een plankaart, bebouwingsvoorschriften, toelichting en een exploitatieopzet. Op de plankaart kan een koper bekijken welke bestemming het perceel heeft dat de koper gaat kopen. In de bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied aangegeven en verder omschreven, bijvoorbeeld goothoogten, inhoud van de bouwwerken, rooilijnen, bebouwingsintensiteit etc.

Bevolkingsregister
Iedereen is wettelijk verplicht om zich in het bevolkingsregister in te schrijven op het adres van zijn of haar hoofdverblijf. Als U recht hebt op huurtoeslag, zorgt U dan in ieder geval dat U zich binnen 5 werkdagen over laat schrijven. Als U langer wacht met overschrijven, dan loopt U het risico dat U huurtoeslag misloopt.

Blokverwarming
Centrale verwarming van een aantal woningen, bijvoorbeeld in een flatgebouw, vanuit één ketelhuis. Bij blokverwarming is dus sprake van collectieve afname van aardgas voor warmte-opwekking voor individuele ruimteverwarming. Dit verbruik van aardgas wordt volledig in de regulerende energiebelasting betrokken. Voor blokverwarming berekenen energiedistributiebedrijven de afnemers een warmteprijs die is gebaseerd op het kleinverbruikerstarief. Dit terwijl bij een verbruik boven 170.000 m3 gas de distributiebedrijven aan Gasunie het (lagere) grootverbruikerstarief betalen.

Bod
Een bedrag dat door een serieuze gegadigde wordt geboden met daarbij behorende eventuele ontbindende voorwaarden, opleveringsdatum en opsomming van roerende en onroerende zaken die bij dit bod behoren.

BOG (bedrijfs onroerend goed)
onroerend goed bestemd voor bedrijfsactiviteiten

Borgsom
Een waarborgsom voor de verhuurder. Verhuurder heeft daarmee de garantie dat indien het pand na afloop is beschadigd, de beschadigingen met het geld van de borg kunnen worden betaald. Tevens kan de borg dienen indien de huurder een huurachterstand heeft. De verhuurder is verplicht de borg terug te betalen indien na afloop geen problemen zijn geconstateerd.

Bouwdepot
Nieuwbouwwoningen worden in termijnen betaald; over het algemeen betaalt u bij de notaris eerst de grond en naarmate de bouw vordert de resterende bouwtermijnen. De hypotheek wordt op het moment van aankoop van de grond voor het gehele bedrag afgesloten en in een bouwdepot geplaatst. Uit dit bouwdepot worden de termijnen betaald. U ontvangt rente over dit bedrag, maar deze is vaak lager dan de hypotheekrente die moet worden betaald.

Branchebeperking
Een branchebeperking houdt in dat er in het huurcontract van een eerdere huurder een bepaling is opgenomen waarin staat dat de volgende huurder van het pand niet in dezelfde branche actief mag zijn.

Bruto huur
De bruto huur is de huur die maandelijks betaald wordt. Hierin zijn naast de netto huur ook de servicekosten en stookkosten opgenomen.

Bungalow
Een bungalow is een woning, soms een recreatiewoning, bestaande uit een enkele woon-en slaap-oppervlakte op de begane grond. Wanneer er één kamer zich op een tweede woonlaag bevindt valt dit type bouw ook nog onder het begrip bungalow, vaak semi-bungalow genoemd. Er worden de laatste jaren veel bungalowparken gebouwd. De bungalows doen dan dienst als recreatiewoningen. De meeste bungalowparken hebben gemeenschappelijke paden en parkeerplaatsen. Soms zijn er meer faciliteiten die onder gezamenlijk eigendom vallen. Het onderhoud is dan ondergebracht in een Vereniging van Eigenaren (VvE). De besturen van deze verenigingen kunnen rechtshandelingen plegen en contracten sluiten waaraan de individuele leden wettelijk gebonden zijn. Bij het kopen van een bungalow op een bungalowpark vormt zo’n VvE soms een onverwacht hoge extra vaste uitgave.

C

Courtage
Provisie of loon voor de makelaar bij aan- of verkoop van een huis. Voor het verrichten van diensten in een opdracht bent u aan de makelaar een overeengekomen geldbedrag verschuldigd. De hoogte van het bedrag zal tussen u en makelaar worden afgesproken en vastgelegd bij de opdrachtverstrekking. De courtage is exclusief de wettelijke verschuldigde omzetbelasting (BTW).

Canon
De jaarlijkse heffing over grond die in erfpacht wordt uitgegeven.
casco woning
hiermee wordt aangegeven de dragende constructie van een huis plus de buitenafwerking. Het huis is wind- en waterdicht, maar de binnenafwerking moet nog gebeuren.

Certificering
Iedereen mag zich makelaar noemen, maar alleen als aan bepaalde vakbekwaamheidseisen is voldaan, kan een makelaar zich officieel door KEMA laten certificeren. Alleen VastgoedCert gecertificeerde makelaars kunnen lid worden van de NVM vakgroep

Contact
Adres, telefoonnummer danwel emailadres of website gegevens

Convectorput
Dit is een verwarmingselement dat in een smalle ruimte onder het vloeroppervlak is aangebracht.

D

Dagrente
De rente die op dat moment geldt voor nieuwe hypotheken.

Dalrente
De laagste rente in de periode dat de hypotheekofferte geldig is.

Doorzonwoning
Een doorzonwoning is de aanduiding voor een woning die veel gebouwd werd in Nederland in de tweede helft van de twintigste eeuw. De naam is afgeleid van het feit dat de woonkamer over de gehele diepte van het huis doorloopt. De woonkamer heeft dan ook twee ramen, zodat de zon door de hele kamer kan schijnen. Naast de woonkamer ligt over het algemeen een halletje met een trap naar de verdieping achter de voordeur, een gang met toegang tot het toilet, en een gesloten keuken. Op de eerste verdieping van de woning een aantal slaapkamers.

E

Economische waarde
Bedrag dat een woning zou opbrengen als deze onder optimale omstandigheden zou worden verkocht (ook wel de onderhandse of vrije verkoopwaarde).

Effectieve rente
De effectieve rente geef de werkelijke kostprijs van de hypotheek per jaar aan. De rente die u werkelijk betaalt. Bij de berekening van de effectieve rente wordt naast de nominale rente ook rekening gehouden met de eventuele afsluitkosten, het tijdstip van betalen (aan het begin of aan het einde van de maand) en het aantal betalingen per jaar (elke maand, elk kwartaal etc.). Wordt ook bruto-werkelijke-rente genoemd.

Eigendomsakte
Een door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte. U ontvangt een eigendomsakte van de notaris, dit is tevens het eigendomsakte van uw huis.

Eigenwoning forfait
De huur die u uitspaart omdat u in een eigen huis woont, wordt door de fiscus gezien als inkomen. Over dit fictieve inkomen, het eigen woningforfait, betaalt u inkomstenbelasting. Vanaf 01/01/2001 geldt een percentage van maximaal 0,8% (voor woningen vanaf f. 165.278,–) over de nieuwe WOZ waarden die zullen gelden voor de periode 2001 – 2004. Zie ook “Huurwaardeforfait”.

Erfpacht
Als de grond waar uw huis op staat niet van u is, betaalt u huur. De huur heet erfpachtcanon en is fiscaal aftrekbaar.

Executiewaarde
De executiewaarde is de getaxeerde opbrengst van een huis bij gedwongen verkoop. Meestal is dit bedrag 75% tot 90% van de waarde bij vrije verkoop.

Expiratiedatum
De einddatum van een contract, bijvoorbeeld het einde van een hypotheekcontract of een rentevastperiode.

Eengezinswoning
Een ééngezinswoning is een woningtype dat bedoeld is voor bewoning door één persoon en zijn/haar eventuele gezin.

Eigendomsakte
Een door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte. U ontvangt een eigendomsakte van de notaris, dit is tevens het eigendomsbewijs van uw huis.

Eigenwoningreserve
De eigenwoningreserve is het bedrag waarvoor u geen eigenwoningschuld kunt aangaan als u een andere eigen woning koopt. De eigenwoningreserve is dus het bedrag dat ‘verplicht’ moet worden gebruikt voor de aankoop van de eigen woning. Als de eigenwoningreserve positief is, kunt u voor dit bedrag geen eigenwoningschuld aangaan als u een andere eigen woning koopt. Als de eigenwoningreserve nul of negatief is, heeft de eigenwoningreserve geen invloed op de eigenwoningschuld. De eigenwoningreserve neemt toe met de overwaarde van een verkochte eigen woning.

Eigenwoningschuld
De eigenwoningschuld is het bedrag van de lening(en) voor de eigen woning. De rente die u betaalt over deze lening(en), mag u aftrekken in box 1. Het gaat om de (hypotheek)schuld die u heeft afgesloten voor de aankoop(kosten), voor verbouwing en onderhoud van de eigen woning en/of voor de afkoop van de rechten van erfpacht, opstal of beklemming. De rente over die schuld kunt u in principe aftrekken als kosten van de eigen woning in box 1.

Erfpacht
Recht om een onroerende zaak, een stuk grond van iemand (bijvoorbeeld de gemeente) anders te gebruiken tegen betaling van een canon (een vast bedrag per maand of per jaar).

Etage
Een etage of verdieping is een laag van een gebouw.

Executiewaarde
Vrij van huur en gebruik, de waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen openbare verkoop.

Expat
Iemand die gedurende lange tijd in het buitenland werkt

F

Financieringskosten
Kosten die gemaakt worden voor het verkrijgen van een hypotheek, zoals taxatiekosten, hypotheekaktekosten en kosten voor Nationale Hypotheek Garantie.

Flat
Een flat is een gebouw met meerdere woonlagen (etages).

Funda
De internetsite (www.funda.nl) waarop de woningen staan die door NVM-makelaars worden verkocht.

G

Garantie Instituut Woningbouw (GIW)
Het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) is in 1975 opgericht en heeft als doel om de kwaliteit van nieuwbouw koopwoningen te stimuleren en om het vertrouwen tussen kopers van nieuwbouwwoningen en bouwondernemers te bevorderen. Het GIW stelt daarvoor regelgeving op, in overleg met vertegenwoordigers van consumenten organisaties, van de bouwondernemers en van de Nederlandse gemeenten. De koper van een nieuwbouw koopwoning die wordt gebouwd met GIW-garantie, is verzekerd van de kwaliteit van het woningbouwplan en van een betrouwbare bouwondernemer. Mocht er onverhoopt toch iets misgaan, dan biedt het GIW-waarborgcertificaat bescherming. Dat betekent op de eerste plaats dat partijen gebruik kunnen maken van een laagdrempelige geschillenregeling. En als het nodig is kan de koper aanspraak maken op de financiële waarborg van de GIW-regeling ingeval van gebreken aan de woning of bij insolventie van de bouwondernemer. Het overgrote deel van de nieuwbouw koopwoningen in ons land wordt gebouwd met GIW-garantie.

Gebruiksoppervlakte
De gebruiksoppervlakte van een ruimte of een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de scheidingsmuren (dragende muren, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen. Uitsluitend verwarmde gebieden tellen mee in de berekening.

Geliberaliseerde huurprijzen
de huurprijs van uw woning is in twee gevallen geliberaliseerd. Allereerst als u op of na 1 juli 1994 een woning bent gaan bewonen met een huurprijs boven de toen geldende huursubsidiegrens. Daarnaast als u huurder bent van een zelfstandige nieuwbouwwoning (dus geen kamer) die op of na 1 juli 1989 voor het eerst bewoond is met een huurprijs boven de huursubsidiegrens van het betreffende jaar. De huursubsidiegrens wordt ieder jaar op 1 juli aangepast. De huursubsidiegrens per 1 juli 2003 is euro 585,24

Geliberaliseerde huurwoning
Een huurwoning waarbij de huur volgens het puntenstelsel hoger mag zijn dan een bepaald maximum. Voor een geliberaliseerde huurwoning is er geen maximale huurprijs.

Geregistreerd partnerschap
Partners van gelijk of verschillend geslacht kunnen hun relatie officieel laten erkennen d.m.v. een geregistreerd partnerschap. Dit kan door het partnerschap te laten registreren bij de burgerlijke stand. De fiscale positie van personen in een geregistreerd partnerschap is gelijk aan die van gehuwden.

Groene stroom
Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen. Er zijn verschillende manieren waarop groene stroom opgewekt kan worden, met behulp van bijvoorbeeld wind, met windturbines waterturbines die werken bij een sluis in een rivier het verbranden van biomassa, bijvoorbeeld snoeiafval of afvalhout uit de bouw ofindustrie zonne-energie, zonnestroom, het verbranden van afval in afvalverbrandingsinstallaties, geothermische energie, golfslag-energie (in ontwikkeling) getijdenenergie. De komende 20 tot 30 jaar zijn windmolens de enige techniek waarmee veel groene stroom is op te wekken. Bijna alle deskundigen spreken de verwachting uit dat elektriciteit uit de zon, met zonnepanelen, nog wel 20 tot 30 jaar op zich zal laten wachten. Zo lang duurt het voordat de zonnepanelen goedkoop genoeg zijn geworden om de stroom in prijs te laten concurreren met stroom uit wind of gewone centrales die aardgas, steenkool of biomassa verstoken. In 2007 voorspelden Europese deskundigen dat zonnestroom vanaf 2015 of 2017 volledig kan concurreren met marktprijzen van conventioneel opgewekte elektriciteit. Groene stroom kan ook uit ouderwetse centrales komen. Daarin wordt vooral aardgas of steenkool verstookt. Als door de steenkool een deel biomassa wordt bijgemengd, mag een deel van de stroom als groene stroom worden verkocht. Het idee achter groene stroom is dat daarmee de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en andere schadelijke emissies (NOx, SO2, roet, …) wordt verminderd. Daardoor neemt het broeikaseffect niet langer toe. Daar groene stroom onuitputtelijk is, zal het ook beschikbaar zijn voor de volgende generaties. Dit is niet zomaar het geval voor organische brandstoffen.

Grondwarmte
Grondwarmte of geothermische energie is energie die wordt gewonnen door gebruik te maken van het temperatuurverschil tussen de aardoppervlakte en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs. Vooral in vulkanische streken (IJsland) liggen die op zo geringe diepte dat winning economisch lonend mogelijk is. Ook in Nederland en België is deze techniek in opkomst, met name voor de temperatuurregeling in gebouwen.

H

Herbouwwaarde
Het bedrag dat nodig is om uw woning opnieuw op te bouwen, bijvoorbeeld na brand. De herbouwwaarde, die meestal in het taxatierapport staat vermeld, is de basis voor de opstalverzekering van uw huis.

Hoofdelijke aansprakelijkheid
Wanneer gezamenlijk een hypotheekschuld wordt aangegaan, kan ieder afzonderlijk van elkaar aangesproken worden voor de totale schuld.

Huurwaardeforfait
Het bedrag dat u als eigenaar van een woning bij uw inkomen in uw belastingaangifte moet tellen. De huurwaarde bedraagt een bepaald (vast) percentage van de WOZ- waarde of van de WOZ- waarde na eventuele toepassing van het ophogingpercentage. Welke percentages voor uw gemeente gelden kunt u navragen bij de belastingdienst. Zie ook “Eigenwoning forfait”.

Hypotheek
Langlopende lening met onroerende zaak (uw huis) als onderpand.

Hypotheekakte
Notariële akte waarin het hypotheekrecht wordt verleend. Alle rechten en plichten van hypotheekgever en hypotheeknemer worden vermeld. Deze akte wordt ingeschreven in de openbare registers die u kunt vinden bij het kadaster.

Hypotheekgever
Degene die hypotheek verstrekt op een onroerend goed. De hypotheekgever is dus de huiseigenaar. De onroerende zaak als is onderpand.

Hypotheeknemer
De partij die geld uitleent tegen het verkrijgen van hypothecaire zekerheid, dus met onroerende zaak als onderpand. De hypotheeknemer is dus de geldschieter.

Hypotheekregister
Een openbaar – voor iedereen toegankelijk – register waarin via de notaris de hypotheek wordt ingeschreven. Het hypotheekregister wordt bijgehouden bij het kadaster.

Huis
Er bestaan drie types huizen naar de manier van bouwen, namelijk (1) vrijstaande huizen, (2) huizen die aan één ander huis zijn vastgebouwd. Dit heet ‘twee onder één kap’, (3) huizen die aan twee zijden aan een ander huis zijn vastgebouwd. Dit wordt meestal een rijtjeshuis genoemd.

Huisvestingsvergunning
Een vergunning die een huurder soms nodig heeft om in een goedkope woning te mogen wonen. Op deze manier controleert de gemeente de verdeling van goedkope woningen. De huisvestigingsvergunning kan aangevraagd worden bij de betreffende gemeente.

Huurbeding
In bijna alle hypotheekakten staat een standaardbepaling, waardoor het verboden is om zonder schriftelijke toestemming van de bank het huis te verhuren of te verpachten. Dit heet een huurbeding.

Huurbescherming
Huurbescherming betekent dat als de verhuurder de huur opzegt en de huurder het daar niet mee eens is, de verhuurder altijd naar de rechter moet om de huurder eruit te krijgen. Zolang de rechter niet heeft beslist dat de huurder het huis uit moet, loopt de huurovereenkomst gewoon door. Huurbescherming is van toepassing op woonruimte en op detailhandel-bedrijfsruimte.

Huurder
Met verwijzingen naar het Burgerlijk Wetboek; A. Voldoen van de huurprijs (art. 7;212 BW), het gaat hierbij om een fatale termijn (art. 6;83 sub a BW), waarbij het verzuim automatisch intreedt zonder voorafgaande ingebrekestelling (aanmaning), tenzij de betalingstermijn een andere strekking heeft. De huurder hoeft dus niet eerst herinnerd te worden aan zijn huurachterstand. Huurverplichtingen zijn namelijk “voortdurend” van aard en moeten per termijn betaald worden (meestal maandelijks) en daarom levert het niet op tijd betalen van de huur al verzuim op, zonder dat eerst een ingebrekestelling vereist is. Dit blijkt ook uit het arrest van de Hoge Raad van 11 januari 2002 inzake Schwarz/Gnjatovic, RvdW (Rechtspraak van de Week) 2002,14/NJ 2003,255 ([1]).

Huurovereenkomst
De akte waarin de huur is vastgelegd

Huurpand
Een woning of bedrijfsruimte die in eigendom is bij een verhuurder (een particulier, belegger of een woningbouwvereniging), die een overeenkomst van verhuur en huur (meestal vastgelegd in een huurcontract) heeft gesloten met de gebruiker van het huurpand die daarvoor maandelijks huur betaalt.

Huurrecht
De huurovereenkomst wordt geregeld in titel 5 van Boek 9 van het Burgerlijk Wetboek. Boek 7 behandelt de bijzondere overeenkomsten. Dat betekent dat ook de algemene regels voor de overeenkomst in boek 6 van belang zijn voor de huurovereenkomst.

Huurtoeslag
Een toeslag die de huurder kan aanvragen als de huur in verhouding tot het inkomen van de huurder te hoog is. Het is een financiële tegemoetkoming van de overheid in de kosten van een huurwoning. Tot 1 januari 2006 heette huurtoeslag nog huursubsidie.

Huurverhoging
De jaarlijkse huurverhoging kunnen verhuurder en huurder onderling afspreken.

Huurwaardeforfait
Het bedrag dat u als eigenaar van een woning bij uw inkomen in uw belastingaangifte moet tellen. De huurwaarde bedraagt een bepaald (vast) percentage van de WOZ waarde. Eigenwoning forfait is de huur die u uitspaart omdat u in een eigen huis woont, wordt door de fiscus gezien als inkomen. Over dit fictieve inkomen, het eigen woningforfait, betaalt u inkomstenbelasting.

Huurwoning
Woning die bestemd is voor de verhuur

Hypotheekakte
In dit document worden afspraken weergegeven tussen koper en financieringsinstelling met betrekking tot de hypotheek

Hypotheekgever
Huiseigenaar. Het huis wordt als onderpand gegeven
hypotheeknemer
degene die het huis als onderpand aanvaardt (hypotheekinstelling).

I

Inboedelverzekering
Een inboedelverzekering is een verzekering tegen schade die men aan de inboedel (of; huisraad) op kan lopen. Een inboedelverzekering is een schadeverzekering en wordt ingedeeld onder de brandverzekeringen. Tussen de inboedelverzekeringen van de diverse verzekeraars bestaan inhoudelijke verschillen. Deze verschillen zijn vaak klein, zodat het goed mogelijk is een algemene omschrijving van een inboedelverzekering te geven. De inboedel is alle roerende zaken die tot de particuliere huishouding van de verzekerde behoren.

Inboedelwaardemeter
Garantie tegen onderverzekering. Dit houdt in dat de verzekeraar bij schade geen beroep zal doen op eventuele onderverzekering.

Inhoud bedrijfsruimte
Bruto inhoud (lengte x breedte x hoogte) met gebruikmaking van buitenwerkse maten.

Inhoud woning
Bruto inhoud (lengte x breedte x hoogte) met gebruikmaking van buitenwerkse maten.

Instaprente
Een startrente of instaprente is een tijdelijke, meestal lage hypotheekrente (1 of 2 jaar). Tijdens deze renteperiode mag u de rente kostenloos omzetten of vastzetten voor een bepaalde periode en hypotheekrente tarief. Deze vorm van rente kan meestal alleen bij een nieuwe hypotheek gekozen worden. Een instaprente kan interessant zijn als u verwacht dat de hypotheekrente nog verder gaat dalen, en u dus even af wilt wachten voor u de hypotheek voor langere tijd vastlegt. Verwacht u bijvoorbeeld dat de rente binnen een jaar flink zal gaan dalen, dan is een instaprente een goed idee omdat u dan uw hypotheek een jaar later tegen een veel gunstiger rentetarief kunt vastzetten.

K

Kadaster
Rijksinstelling waar alle onroerende zaken staan geregistreerd met vermelding van de eigenaar en eventuele erfdienstbaarheden en erfpacht. Het kadaster houdt ook het hypotheekregister bij. Het kadaster is een openbaar register.

Kadastraal uittreksel
Het kadastraal uittreksel is een overzicht met de basisgegevens van een vastgoedobject, schip of vliegtuig uit de kadastrale registratie op een bepaalde datum. Het overzicht vermeldt onder andere: • naam, adres, geslacht en geboortedatum van de kadastrale eigenaar • kadastrale aanduiding • oppervlakte • zakelijke rechten (met uitzondering van erfdienstbaarheden) • belemmeringen, zoals aanduidingen in het kader van de Monumentenwet, aanduidingen in het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht (leidingen) en besluiten inzake de Wet Bodembescherming (vervuilingen) • aanvullende registratie zoals verklaringen van erfrecht, wijziging in hypotheken en afkoop van erfpachtcanons. Het uittreksel is bedoeld om aan te geven wie bij het Kadaster als eigenaar van een bepaald perceel staat geregistreerd op een bepaalde datum.

Koopakte
In dit document wordt een koopovereenkomst van een onroerende zaak schriftelijk vastgelegd.

Kosten Koper (k.k.)
De koper betaald de kosten van de koop van de woning. Onder de kosten koper verstaan we ondermeer de kosten voor (1) overschrijving van het kadastraal recht naar de nieuwe eigenaar in het Hypothekenregister van het Kadaster; (2) 2% overdrachtsbelasting (tarief 1999); (3) notariskosten voor het passeren van de leveringsakte

Kachel
Het verschil tussen een haard en een kachel is dat de kachel zich bevindt voor en niet in de schoorsteenopening zoals een haard.

Kadaster
Het kadaster geeft weer, in welke stukken de grond in Nederland verdeeld is en aan wie elk van deze grond toebehoort.

Kale huurprijs
De huur per maand zonder servicekosten en eventuele stookkosten.

Kantoorpand
Bedrijfsruimte geschikt voor vooral administratief werk.

Koopakte
Een akte is een Notarieel document waarin zaken worden vastgelegd.

Koopovereenkomst
Een koopovereenkomst, met een ouderwetse term ook wel aangeduid als overeenkomst van verkoop en koop, is een overeenkomst, waarbij de koper een koopprijs betaalt aan de verkoper, die op zijn beurt de eigendom van een goed overdraagt aan de koper.

Koopwoning
Woning die bestemd is voor de verkoop

L

Levering
De levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. Ook wel transportakte genoemd. De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.

Leveringsakte
Een notariële akte waarbij de onroerende zaak, in dit geval het huis wordt overgedragen.

Looptijd
De jaren tussen het afsluiten en het aflossen van de hypotheek.

Leegstandswet
Op basis van de Leegstandswet kan een woning tijdelijk worden verhuurd.

Levenhypotheek
De levenhypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een levensverzekering (kapitaalverzekering). De lening wordt aan het einde van de looptijd of bij eerder overlijden van de verzekerde(n) afgelost met de uitkering uit de levensverzekering. Bij deze vorm wordt belasting vrij vermogen opgebouwd en geprofiteerd van de rente aftrek.

Levering
De levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. Ook wel transportakte genoemd. De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.

Lichtstraat
Een systeem van ruiten in een framewerk dat ervoor zorgt dat er via het dak voldoende daglicht naar binnen kan komen.

Lijfrente hypotheek
De lijfrentehypotheek is een combinatie van een lening met een aanvullende voorziening voor uw oude dag. Deze aanvullende voorziening is een lijfrenteverzekering. Naast de hypotheekrente die u betaald heeft, kunt u ook de premie voor de lijfrenteverzekering van uw belastbaar inkomen aftrekken. Uit de lijfrenteverzekering ontvangt u vanaf de afgesproken einddatum periodieke uitkeringen. Deze uitkeringen zijn wél belast. Met de uitkeringen kunt u de hypotheekrente blijven betalen en eventueel uw pensioen aanvullen. U lost de hypotheek pas geheel of gedeeltelijk af als u uw huis verkoopt of bij eerder overlijden.

Lineaire hypotheek
Bij de lineaire hypotheek wordt gedurende de looptijd periodiek een vast bedrag afgelost. Bij een looptijd van 30 jaar (= 360 maanden) moet per maand dus 1/360e deel worden betaald. Gevolg hiervan is dat de rente en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks lager worden. Door de geldverstrekker wordt de lineaire hypotheek nog wel eens vereist vanwege de snelle aflossing in de beginfase, bijvoorbeeld bij incourante onderpanden. Op deze manier vermindert het risico voor de bank snel. Door de opkomst van andere, voordeligere hypotheekvormen wordt de lineaire hypotheek overigens niet vaak meer afgesloten.

Looptijd
De jaren tussen het afsluiten en het aflossen van de hypotheek.

M

Maandlast
Het bedrag dat uw hypotheek u elke maand kost aan rente en aflossing. De bruto-maandlast is het bedrag dat u elke maand betaalt, netto-maandlast is het bedrag dat overblijft als uw belastingaftrek verrekend is.

Meeneemregeling
Regeling om een hypotheek mee te mogen nemen bij een verhuizing binnen de periode dat uw looptijd nog niet afgelopen is.

Maisonnette
Een maisonnette is een woning in een groter gebouw, zoals een flat, waarbij meerdere verdiepingen aanwezig zijn per woning.

Makelaardij
Bedrijf dat bemiddelt in onroerend goed.

Middenstandsbedrijfsruimte
Bedrijfsruimte waarbij de ruimte toegankelijk is voor publiek, en waar er directe levering plaatsvindt van goederen of diensten. In gebruik door bijvoorbeeld slagers en bakkers.

N

Nationale Hypotheek Garantie
Waarborgfonds dat borg staat indien de geldlener de rente en aflossing verbonden aan de hypothecaire geldlening niet meer betaalt. U kunt een hypothecaire geldlening afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie. Dit scheelt u in het rentepercentage en de hoogte van het hypotheekbedrag. Voor het verkrijgen van een financiering met een Nationale Hypotheek Garantie is een koopsomgrens vastgesteld. Boven een bepaalde koopsom kunt u geen financiering met Nationale Hypotheek Garantie krijgen.

Netto-werkelijke-rente
Een landelijke overheidsregeling, waarbij de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen borg staat voor uw hypothecaire lening. Deze garantie is bedoeld voor mensen met een relatief laag inkomen die toch een huis willen kopen. Voor hypotheken met nationale hypotheek garantie gelden lagere rentetarieven. De echte kostprijs van uw hypotheek. Het is de nominale rente met daarin verrekend: • eventuele afsluitkosten • tijdstip van betaling • aantal betalingen per jaar • premies van levensverzekeringen • uitkeringsrechten van de levensverzekeringen • belastingaftrek • belastingbijtellingen

Nominale rente
De jaarlijkse rente die door de maatschappijen gehanteerd wordt zonder rekening te houden met de bijkomende kosten en de momenten van betaling.

Pacht
De benaming voor een op huur lijkende overeenkomst waarbij agrarische gronden door de eigenaar (verpachter) in gebruik wordt gegeven aan de pachter.

Perceeloppervlakte
Het perceel is de begane grond oppervlakte van de bebouwing. Kortom
de grond waar het bedrijfspand op staat.

Nationale hypotheek garantie
de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is de naam van de garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Hiermee staat het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker.

NVM-beëdiging
Om lid te worden van de NVM moeten makelaars, nadat hun vakbekwaamheid is vastgesteld, een eed (belofte) afleggen bij de NVM. Bij het afleggen van deze eed beloven zij hun vak eerlijk, betrouwbaar en onafhankelijk uit te oefenen.

NVM-netwerk
Een computersysteem waarin alle woningen geregistreerd staan die door de NVM-makelaars worden verkocht. Het NVM-netwerk is alleen toegankelijk voor NVM-makelaars.

NVM
Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen.

NVM Erecode
Gedragsregels die door de NVM voor haar leden zijn opgesteld. De NVM Erecode is het uitgangspunt voor het werken in de praktijk van alledag. NVM-leden worden getoetst op naleving van de NVM Erecode.

NVM Huisgarantie
Een verzekering tegen eventuele verborgen gebreken die de makelaar van de NVM kan aanbieden. De verzekering wordt op basis van een bouwtechnische keuring afgesloten. Ook een verkoper kan een bouwkundige keuring die onder de NVM Huisgarantie valt laten uitvoeren en dit vervolgens aanbieden bij de verkoop. Een potentiële koper kan dan een verzekering afsluiten.

O

Onder bod zijn
Toezegging van de makelaar van de verkoper aan een gegadigde geen transactie met andere gegadigden te zullen bevorderen. Bezichtigingen door andere gegadigden blijven wél mogelijk.

Ontbindende voorwaarden
Geldige redenen om de koop (of verkoop) van het huis te annuleren. Ontbindende voorwaarden staan in het koopcontract. Voorbeelden van ontbindende voorwaarden: • het verkrijgen van een hypotheek • het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie • het verkrijgen van een woonvergunning • de uitkomst van een bouwkundig onderzoek Ontbindende voorwaarden gelden allee n als ze in de wet, of in het koopcontract staan.

Opstalverzekering
Daarmee is uw huis (niet de inboedel) verzekerd tegen brand, storm, blikseminslag en andere rampen. Verplicht voor het afsluiten van een hypotheek.

Optie
Het recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken.

Opzegtermijn
Aan het einde van iedere rentevast periode en bij verkoop van uw huis kan een hypotheek worden opgezegd. Soms gebeurt dit direct, soms pas na een zekere termijn.

Overbruggingskrediet
Lening om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een nieuw huis en de verkoop van het oude huis. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de overwaarde van het oude huis. Meestal wordt een overbruggingskrediet voor maximaal 6 maanden afgesloten.

Overdrachtsbelasting
Belasting die wordt geheven bij de overdracht van een onroerende zaak/recht over de koopsom exclusief het bedrag dat in de koopsom is opgenomen aan roerende zaken (zie koopakte waarin een uitsplitsing is opgenomen voor de onroerende zaak en de roerende zaken). Momenteel is het percentage 2%.

Overlijdensdekking
De meeste aanbieders van hypotheken stellen verplicht dat het risico van overlijden van de hoofdkostwinner afgedekt wordt. Wanneer de hoofdkostwinner komt te overlijden kan dat financiële problemen opleveren voor de overgebleven partner. Met een overlijdensrisicoverzekering wordt er bij overlijden een bedrag uitgekeerd. Dit bedrag wordt dan aangewend om (een deel van) de hypotheek af te lossen.

Oversluiten
Het opnieuw afsluiten (bij een andere of dezelfde maatschappij) van uw lopende hypotheek tegen betere voorwaarden of een lagere rente. Als u bij dezelfde maatschappij blijft hoeft u niet opnieuw naar de notaris

Overwaarde
Het positieve verschil tussen de restschuld van uw lopende hypotheek en de waarde van uw huis bij vrije verkoop. Op basis van overwaarde kunt u uw hypotheek verhogen, bijvoorbeeld om een verbouwing te betalen.

Onder bod zijn
De toezegging van de verkopende makelaar aan een bieder om geen transacties met andere geïnteresseerden te zullen bevorderen. Bezichtigingen door andere geïnteresseerden blijven wel mogelijk.

Onderhandse verkoopwaarde
Vrij van huur en gebruik. Ook wel vrije verkoopwaarde genoemd. De waarde van de woning wanneer u deze in normale omstandigheden verkoopt. De woning is vrij van huur en gebruik en wordt dus niet verhuurd aan en bewoont door een ander.

Onderhuur
De onderhuurovereenkomst is een huurovereenkomst waarbij de huurder een gedeelte van zijn gehuurde zaak weer aan een andere huurder verhuurt.

Onroerende-zaakbelasting
Onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken.

Onroerend goed
Vastgoed

Ontbindende voorwaarden
Voorwaarden die in de koopovereenkomst kunnen worden opgenomen. Indien een voorwaarde in vervulling gaat, kan de overeenkomst (meestal kosteloos) worden ontbonden. Een ontbindende voorwaarde kan onder meer betrekking hebben op de financiering, het verkrijgen van een verblijfsvergunning, het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie of de uitkomst van een bouwkundig advies.

Ontwikkeling
Ontwikkelen van onroerend goed voor de verkoop danwel verhuur

Optie
Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning niet.

Overdrachts-belasting
Een belasting die wordt geheven bij de koper van een onroerende zaak/recht over de koopsom exclusief het bedrag dat in de koopsom is opgenomen aan roerende zaken (zie koopakte waarin een uitsplitsing is opgenomen voor de onroerende zaken en de roerende zaken). Momenteel is het percentage 2%.

Overige bedrijfsruimte
Bedrijfsruimte dat niet als middenstandsbedrijfsruimte in gebruik is.

Overnamekosten
De verhuurder kan overnamekosten rekenen voor roerende zaken zoals vloerbedekking en gordijnen. Huurder is niet verplicht deze zaken over te nemen en daarvoor kosten te maken.

OZB – onroerende zaakbelasting
Onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken.

P

Passeren
De formele handeling waarbij een akte (verkoop huis, hypotheek) door beide partijen en de notaris wordt ondertekend.

Pacht
De benaming voor een op huur lijkende overeenkomst waarbij agrarische gronden door de eigenaar (verpachter) in gebruik wordt gegeven aan de pachter.

Perceeloppervlakte
Het perceel is de begane grond oppervlakte van de bebouwing. Kortom
de grond waar het bedrijfspand op staat.

Portiekwoning
Een portiek is een vaak ingebouwde, aan de straatzijde geheel open ruimte, waarin zich de ingang van een gebouw bevindt. Meerdere woningen hebben een gemeenschappelijk portiek. Portiekwoningen zijn woningen die rond een gemeenschappelijk trappenhuis zijn gebouwd. In het algemeen zijn portiekwoningen gespiegeld gebouwd, dat wil zeggen dat de woningen aan de linkerzijde van het portiek inwendig het spiegelbeeld van die aan de rechterzijde zijn. 

Puntenstelsel
Met dit stelsel wordt de kwaliteit van een huurwoning in punten uitgedrukt. Op basis van deze punten kan er bepaald worden wat de maximale huurprijs van de woning mag zijn. Het puntenstelsel is niet van toepassing op geliberaliseerde huurovereenkomsten.

R

Recht van hypotheek
U geeft het recht van hypotheek aan de geldverstrekker bij het afsluiten van een hypotheek. Blijft u in gebreke met de aflossing en wordt uw huis openbaar verkocht, dan heeft de geldverstrekker voorrang bij het vorderen van de opbrengst.

Recht van overpad
Het recht (erfdienstbaarheid) dat de eigenaar van een stuk grond heeft om over de grond van een ander te gaan. De ander heeft de plicht dit toe te staan en het pad in stand te houden. Dit recht hangt aan een onroerende zaak en blijft bij de verkoop in stand.

Rendement
Voor uw beleggingen ontvangt u koerswinst en dividend, deze posten vormen samen het rendement op uw belegging. Het rendement op beleggingen is, gemeten over langere periodes, meestal hoger dan de rente op een spaarrekening, maar u loopt het risico dat koersen dalen of bedrijven geen dividend uitkeren. Een belegging kan dus ook een negatief rendement hebben.

Rentevaste periode
De periode die u met de geldverstrekker bent overeengekomen waarin uw hypotheekrente ongewijzigd blijft. Normaal gesproken is het rentetarief hoger naarmate de gekozen rentevaste periode langer is.

Roerende goederen
Dit zijn goederen die de koper kan overnemen van de verkoper en niet al met de onroerende zaak zijn verbonden.

Roerende goederen
Dit zijn goederen die de koper kan overnemen van de verkoper en niet al met de onroerende zaak zijn verbonden.

S

Sleutelverklaring
Deze wordt opgemaakt als de feitelijke levering (het overhandigen van de sleutels) op een eerder tijdstip plaatsvindt dan de juridische eigendomsoverdracht bij de notaris. De koper zal onder andere moeten zorgen dat bij de feitelijke levering de onroerende zaak door hem wordt verzekerd.

Servicekosten
De kale huurprijs is de vergoeding die de huurder betaalt voor enkel en alleen het gebruik van de woning. Daarnaast kunnen servicekosten in rekening worden gebracht voor diensten en activiteiten van de verhuurder ten behoeve van de huurder.

Stadsverwarming
Verwarmingssysteem waarbij warmte en soms ook warm water met een buizenstelsel vanuit een centraal punt naar de woningen in een wijk wordt gebracht. De woningen hebben dan geen eigen cv-ketel.

Stichting KFD
Het Keurmerk Financiële Dienstverlening (SFKD) is een bewijs van de kwaliteit van een financiële dienstverlener. Het betekent dat het kantoor aan hogere eisen voldoet dan de Wet op het financieel toezicht verplicht, vooral op het gebied van deskundigheid en klanttevredenheid. Een onafhankelijke stichting controleert regelmatig of de Keurmerkhouders aan die hogere kwaliteitseisen voldoen. Voor u als consument is het niet gemakkelijk om de juiste en betrouwbare tussenpersoon te kiezen. De kwaliteit van een kantoor is vaak niet direct zichtbaar en herkenbaar. Met het Keurmerk Financiële Dienstverlening weet u zeker dat u kiest voor kwaliteit.

Stookkosten
Stookkosten zijn de kosten voor verwarming en eventueel de kosten van warm water.

T

Taxatie
Het uitbrengen van een waarde-oordeel door een daartoe bevoegd persoon met een bepaald doel (voorbeelden doel: taxatie voor de financiering, taxatie voor de successie bij overlijden van een natuurlijk persoon, taxatie voor het bepalen van de reële waarde voor het uitbrengen van een bod op een te koop staand pand.)

Tophypotheek
Het hypotheekbedrag is hoger dan de executiewaarde van het huis.

Transportakte
Officieel document dat door de notaris wordt opgemaakt en waarmee het eigendom van een huis officieel wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar. De transportakte wordt ook wel overdrachtsakte genoemd.

Taxaties
Waardebepaling van onroerend goed

Transport
De juridische eigendomsoverdracht bij de notaris.

V

Variabele rente
Als u niet kiest voor een rentevastperiode, krijgt u te maken met variabele rentestanden. U betaalt per maand een bedrag afhankelijk van de rente.

VBO
VBO Makelaar is een brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs in onroerend goed. Met circa 1000 leden is VBO Makelaar qua grootte de tweede brancheorganisatie van Nederland.

Vereniging van Eigenaren
Als u eigenaar bent van een appartementsrecht, bent u volgens de wet lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Samen met de overige eigenaren behartigt de VvE de gemeenschappelijke belangen in en rond het appartementencomplex. In de splitsingsakte is aangegeven welk aandeel u als eigenaar hebt in het gehele gebouw.

Voorlopige teruggaaf
De aftrekbare hypotheekrente kan met een voorlopige teruggaaf per maand verrekend worden. U krijgt elke maand netto meer geld in handen. Bel de Belastingtelefoon 0800 0443 voor een formulier om voorlopige teruggaaf aan te vragen.

Vraagprijs
Een uitnodiging tot het doen van een bod.
Vrije verkoopwaarde
De waarde die de hoogstbiedende bij een niet-gedwongen verkoop voor een huis zou geven. Dit wordt ook wel de economische of onderhandse verkoopwaarde genoemd.

Vrij op naam – V.O.N.
Koopt u een huis ‘vrij op naam’ dan zijn makelaarskosten, notariskosten en BTW of overdrachtsbelasting bij de koopsom inbegrepen. De hypotheekaktekosten en de kosten voor inschrijving in het kadaster moet u wel zelf betalen. 

VastgoedCert
Een onafhankelijk en branchebreed platform dat zorgt voor de registratie van gecertificeerde makelaars en taxateurs in onroerende zaken op basis van hun vakbekwaamheid.

Verhuurder
De verhuurder moet de zaak ter beschikking stellen en laten aan de huurder voor gebruik (art. 7.203 B.W.).

Verhuurmakelaar
Makelaar die in opdracht werkt van de verhuurder

Verkoopmakelaar
Makelaar die in opdracht werkt van de verkoper

Vraagprijs
Een uitnodiging tot het doen van een bod.

Vrij op naam
Koopt u een huis ‘vrij op naam’ dan zijn makelaarskosten, notariskosten en BTW of overdrachtsbelasting bij de koopsom inbegrepen.

W

Waarborgsom
De aanbetaling aan de koper die in het koopcontract kan zijn opgenomen. Het bedrag komt meestal overeen met de boete die u als koper moet betalen als u niet aan de verplichtingen kan voldoen. De waarborgsom kan met een bankgarantie worden voldaan.

Woonvergunning
In een aantal gemeenten is – beneden een bepaalde koopprijs – een woonvergunning nodig. Een woonvergunning geeft u het recht om in het door u gekochte huis, in een bepaalde gemeente te gaan wonen.

WOZ-waarde
De gemeente stelt de fiscale waarde van uw woning vast. Deze waarde wordt bepaald voor de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Waarborgsom
Een bedrag dat gestort wordt door de koper (meestal bij de notaris) als zekerheid dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.

Winkel
Een winkel is een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin goederen aan particulieren worden verkocht (ook al bedraagt die verkoop slechts 1% van de omzet van het bedrijf. Een kapsalon dat ook shampoos verkoopt is om die reden ook een winkel.

Woningen
Huis, appartement etc.

Woningwaardestelsel
Met dit stelsel wordt de kwaliteit van een huurwoning in punten uitgedrukt. Op basis van deze punten kan er bepaald worden wat de maximale huurprijs van de woning mag zijn. Het puntenstelsel is niet van toepassing op geliberaliseerde huurovereenkomsten.

Woningwet
De Woningwet gaat over de kwaliteit van de woningvoorraad en over het bouwen, het gebruik en de sloop van woningen.

Woonoppervlakte
Officieel is woonoppervlakte dat deel van het perceel wat bebouwd is voor de woning. Ofwel het totaal aantal m2 van de begane grond. Echter, op veel websites van makelaars en Funda wordt met woonoppervlakte bedoeld de totale oppervlakte van de woning, dus alle etages van het woondeel en alle kamers bij elkaar opgeteld.

Z

Zoekopdracht
Een opdracht tot begeleiding bij het zoeken en kopen van een huis waarvoor de makelaar een courtage mag berekenen. De inhoud van de opdracht (welke diensten in deze opdracht zijn inbegrepen) hangt af van wat de makelaar en de opdrachtgever met elkaar afspreken.
zelfstandige woning
Een woning met een eigen toegang en eigen voorzieningen (zoals keuken, toilet, e.d.).

Zoekopdracht
Een opdracht tot begeleiding bij het zoeken en kopen van een huis waarvoor de makelaar een courtage mag berekenen.

Zonnewoning
Een Zonnewoning is een woning met het gelijknamige Certificaat die voldoet aan een aantal kwaliteitseisen; de woning is goed geïsoleerd en de EP-coëfficiënt is maximaal 0,75, toepassing van duurzame energie, toepassing van het Nationaal Dubo-pakket (eisen groene financiering), oververhitting in de zomerperiode wordt voorkomen, optimaal gebruik van daglicht, gebruik van FSC-gecertificeerd hout, schriftelijke bewonersinstructie. Partijen in de bouw, waaronder SenterNovem en gemeenten, hebben het intiatief genomen tot de ontwikkeling van het Certificaat Zonnewoning. Het Wereld Natuur Fonds staat achter het principe van de Zonnewoning. Het certificaat garandeert een hoge toegevoegde waarde voor woningen; comfortabel, energiezuinig en duurzaam.

Zontoetredingsfactor
De zontoetredingsfactor of ZTA-waarde van een raam of beglazingssysteem geeft de verhouding tussen de binnenkomende en de opvallende zonnestraling (zowel directe als diffuse straling). Voor blank enkel glas bedraagt de ZTA-waarde 0,8; voor HR++ glas bedraagt de ZTA-waarde tussen de 0,6 en 0,7.

Uitgelicht aanbod

Onze nieuwste woningen in beeld

Bekijk ons volledige aanbod